Sídlo a korešpondenčná adresa

Sídlo:

Orgovánová 12
040 11 Košice

Zapísaná: OROS Košice I
Oddiel: Sro, vložka č. 23 615/V
IČO: 44 733 801
DIC: 202 281 36 39

Bank. spoj.: SLSP, a.s. Košice
IBAN: SK 3509000000000449348090

Prevádzka:

Výstavby 4
040 11 Košice

tel.: +421 55 644 31 25
fax.: +421 55 644 31 25
email: prorem@prorem.sk

Kontaktná osoba:

Erika Mariščáková
konateľka spoločnosti

email: mariscakova@prorem.sk
mobil: +421 905 963 457