Sídlo a korešpondenčná adresa

Sídlo:

Orgovánová 12
040 11 Košice - Západ

Zapísaná: OROS Košice I
Oddiel: Sro, vložka č. 23 615/V
IČO: 44 733 801
DIČ: 202 281 36 39

Bank. spoj.: SLSP, a.s. Košice
IBAN: SK 3509000000000449348090

Prevádzka:

Výstavby 4
040 11 Košice - Západ

e-mail: prorem@prorem.sk

Kontaktná osoba:

Erika Mariščáková
konateľka spoločnosti

e-mail: mariscakova@prorem.sk
mobil: +421 905 963 457